1. Тези общи условия регламентират реда, по който електронен магазин нa уеб адрес www.hobot.bg приема поръчки и осъществява доставки. Сайтът е собственост на фирма Горал Интернешънъл ЕООД, BG131380637, адрес на управление София, ул. Галичица 37.
2. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайт се счита, че клиентът, както и всеки посетител на уебсайта, е съгласен с настоящите Общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите Общи условия, клиентът няма право да прави поръчки от електронния магазин.
3. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.
II. ПОРЪЧКА
1. Поръчката на стоки от електронния магазин не е обвързана с регистрация на клиента и създаване на клиентски профил.
2. (1) При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни по телефон или e-mail, необходими за надлежното й изпълнение:
– за физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;
– за юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и e-mail.
Предоставените от клиента данни ще бъдат използвани от страна на търговеца само за нуждите на надлежното изпълнение на поръчката.
(2) Поръчката се счита за завършена след e-mail потвърждение от страна на търговеца.
(3) Поръчката се счита за завършена след телефонно потвърждение от страна на търговеца.

III. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. (1) Поръчката за покупка се приема от търговеца чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адреса на клиента, със съдържание: данни за търговеца, данни за стоката, продажна цена, транспортни разходи за доставката, избрания от клиента начин на плащане, данните за клиента и адреса за доставка.
(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчаната стока, но не по-късно от 18.00 часа на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.
(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между клиента като купувач и търговеца – като продавач.
2. (1) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:
а) при недостатъчна наличност на поръчаната стока;
б) в случай, че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.
(2) Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от клиент.
(3) В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, то в случай че не приеме поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената сума
IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 1. На място в офиса ни можете да платите и да си получите стоката, в офиса разполагаме също и с ПОС устройство;
 2. На куриер с наложен платеж при получаване на стокатa, с касовата бележка и гаранцията на продукта. Ако желаете опростена фактура, моля ни изпратете заедно с поръчката си и данните на фирмата, на която ще Ви фактурираме, фактурата ще пристигне заедно със стоката Ви.
 3. Плащането може да бъде по банков път,
  Получател: Горал Интернешънъл ООД IBAN: BG41RZBB91551003275087, BIC: RZBBBGSF, Райфайзен банк ЕАД
  Основание на плащането: тук изписвате продукта, който заплащате.

V. ДОСТАВКА

Доставката се извършва чрез еконт или спиди в срок до 1-2 работни дни, в зависимост от куриера. Търговецът избира куриера, освен ако друго не е уточнено с клиента. Ако желаете можете да се възползвате от опция преглед, моля само го заявете на куриера.

След всяка онлайн поръчка ние задължително се свързваме с Вас по телефона и разясняваме тези условия и за чия сметка са транспортните разходи.

Рискът от загуба или физическо увреждане на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Чл. 103В от ЗЗППТ

Всички продукти могат да се закупят и в офиса ни на ул. Галичица 44, имаме и ПОС терминал, възможно е и плащане по виртуален ПОС или по банка и вземане на стоката от офиса, с оглед спестяване на транспортни разходи ако има такива.

VI. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА ОТ ДОГОВОРА

Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок.  Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които имат това право по смисъла на ЗЗП в частта му, касаеща дистанционната търговия. Транспортните и други разходи, по връщането на стоката, е за сметка на Потребителя.

В този случай потребителят има правото да уведоми www.robopolis.bg в писмен вид за отказа от покупка(чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Ако продуктът е ползван, трябва да бъде изцяло почистен и да няма следи от употреба. Ако не е почистен, се начислява такса 80лв. Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 30 дни от връщането. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 30 дни. При плащане с карта ние единствено гарантираме, че ще направим необходимите постъпки пред банката ни за възстановяването на сумата към Вашата банка в рамките на 30 дневния период, и не можем да гарантираме в какви срокове ще Ви бъдат върнати средствата по сметката от банките.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, www.robopolis.bg си запазва правото да откаже връщане на сумата или да изиска такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно), за да се покрие разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка. Ако продуктът е ползван в рамките на 14 дневния срок, освен таксата за привеждане в началния му вид(ако е възможно), от стойността му като нов се приспада и стойността на консумативите– в това число- батерия, филтри, предно колело, основни четки, странични четки, подложки и контейнери и др. Тук дефинираните консумативи остават собственост на Потребителя, като стойността им се изважда  от стойността на уреда.

От стойността на сумата за връщане се вадят транспортните разходи, ако са за сметка на Търговеца.

Ако имате проблем с нещо, което сте купили онлайн, можете да използвате този уебсайт, за да постигнете извънсъдебно уреждане на спора – webgate.ec.europa.eu

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба,
потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе
стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай търговецът може да избира
между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е
невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение
с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако
неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на
обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е
свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба,
продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва
да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му
бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската
стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е
безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока
или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни
неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на
несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато
потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право
на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за
намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на
потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от
предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието
на потребителската стока с договора е незначително.

ГАРАНЦИЯ
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години,
считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на
потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя
за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за
предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от
гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът
отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба
съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.
Начините за предявяване на рекламации:
– в търговския обект, който е закупен уреда;
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. (1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална.
(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.
(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

www.hobot.bg гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената
информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до
знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
Hobot.bg защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване
на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в
случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и
клаузите на настоящите Общи условия, www.hobot.bg може да използва личните данни на Клиента
единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват
данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове,
Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Черен петък

www.robopolis.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица –
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил
изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или
длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и
събират такава информация. www.robopolis.bg е длъжен да предостави информацията по силата на
закона.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете внимателно този документ преди да използвате нашите услуги. Той обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме Вашите данни. Предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата “Политика за поверителност и използване на личните данни”, се счита за съгласие предоставените от Вас данни да бъдат обработвани по посочения в този документ начин.

Кои сме ние?

Основният администратор на вашите лични данни за целите на нашите услуги е Горал Интернешънъл ЕООД със седалище в гр. София, ул. Галичица 3, което предоставя услугите си съгласно Общите Условия, публикувани в сайта www.hobot.bg

Можете да се свържете с нас на тел. 0700 20 505, e-mail: office@goral-int-ltd.com или като използвате формата за връзка с нас, поместена на този сайт.

Защо обработваме Ваша лична информация?

Съхраняваме и използваме данните:

 • За осигуряване на достъп Ви като потребителите и предоставяне на Услуги чрез нашия онлайн магазин
 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки и други.
 • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за актуални промоции и новини. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
 • За да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим сигурно пазаруване и запознаване с предлаганите от нас продукти
 • Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно изискване

Каква информация събираме от Вас?

Информация при поръчка на потребителя

 • В Hobot.bg регистрацията не е задължителна
 • При покупка на продукт можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email или др.
 • При покупка на изплащане следва да предоставите Вашите лични данни, необходими за одобрение и последващо получаване на кредит. Тези данни се съхраняват и използват единствено за целите на обработването на вашата заявка, за установяването на контакт с Вас и свързаното с това техническо администриране. Веднага след осъществяване на процедурата, Вашите данни се изтриват.
 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
 • Ако доставката на поръчаните от Вас стоки се осъществява от куриер или друга транспортна фирма, ние предоставяме Вашите контактни данни, само доколкото това е необходимо за извършването на доставка.
 • При плащане чрез с кредитни/дебитни карти или с кредит/лизингови вноски, Ние предоставяме данните, които Вие сте попълнили, на институцията, която ги обработва, с цел извършване на заявеното от Ваша страна плащане.
 • В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични даннина наши партньори (напр. транспортни, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.
 • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт. При поискване на Ваша страна данните ще бъдат изтрити.

 

Информация, която събираме автоматично, когато използвате нашите Услуги

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може също така да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация. Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси, ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано.

Когато осъществявате достъп до нашия онлайн магазин или използвате нашите Услуги ние автоматично можем да събираме следната информация за Вас:

 • Информация за устройството –операционна система, версия, уникални идентификатори, типа и версията на браузъра Ви
 • Информация за местоположението
 • Данни за потребител – технически данни катоI P адрес, дата на последното успешно влизане
 • Данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уеб страници- информация за Вашите действия, като например сайтовете, от които достъпвате до нашият сайт, дата и час на всяко посещение, извършени от вас търсения, рекламни банери, върху които сте кликнали и реда, в който посещавате съдържанието на нашият онлайн магазин

Не събираме лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели и други. Нашите Услуги не са предназначени за деца под 18 години и не събираме съзнателно лични данни на лица под 18-годишна възраст.

Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Във всеки един момент можете да поискате да бъдете „забравени“

Бисквитки

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Редица наши страници използват бисквитки за запаметяване на:

 • вашите настройки за показване, като например търсени продукти, кошница;
 • информация за това дали вече сте били поканени да се абонирате за новини с цел да не бъдете питани отново;
 • информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.

Освен това някои от вградените на нашите страници видеоклипове също използват бисквитки, за да събират анонимно статистика за това как сте стигнали до съответната страница и кои видеоклипове сте гледали.

Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол.Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.