Всички уреди са с  2 години гаранция.

Горал Интернешънъл ООД гарантира качеството на материалите и нормалното функциониране на продукта в срок 2 години от датата на продажба., 6 месеца на батерията. Ако възникне дефект в рамките на гаранционния срок, опциите са следните:

 1. Поправка на продукта (до 30 дни, съгласно закона).
 2. В случай, че продуктът не може да се поправи, се заменя със същия продукт безплатно или със сходен продукт,  или с по-скъп продукт, като клиентът заплаща разликата.

Тази гаранция няма да е валидна:

 • Ако не са спазени условията за транспорт, съхранение, инсталиране и експлоатация.
 • Ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от Горал Интернешънъл ООД лица.
 • При химическо, механично или друго вредно въздействие върху продукта.
 • При попадане на външни обекти и течности в продукта, корозия на основната платка, при повреда в резултат на природни бедствия.
 • При нормално износване на консумативите.
 • Липса на датата на закупуване и вписан сериен номер

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай търговецът може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Начините за предявяване на рекламации:

– в търговския обект, в който е закупен уреда;

Териториален обхват на търговската гаранция – Р. БългарияАдрес: София, кв. Лозенец, телефон 0700 20 505, ул. Галичица 37